Regulamin konkursu Paragoniada

Regulamin konkursu:

„Paragoniada – konkurs na najlepszy paragon z podróży”

§1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorami konkursu o nazwie „Paragoniada – konkurs na najlepszy paragon z podróży”, zwanego dalej „Konkursem”, są: autorzy bloga paragonzpodrozy.pl Bartek Szaro i Patryk Świątek zwani dalej „Organizatorami”.

2. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatorów, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Konkurs trwa od 2 listopada 2013 r. od godz. 18.00 do 2 grudnia 2013 r. do godz. 23.59.

EDIT: Konkurs przedłużony do 9 grudnia 2013 do godz. 23:59

2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w terminie trwania Konkursu:

a) wykonać zadanie konkursowe (wskazane także na stronach Organizatorów utrzymywanych na serwisie Facebook.com oraz stronie internetowej www.paragonzpodrozy.pl) polegające na wykonaniu stworzenia „paragonu z podróży” według podanego przez Organizatorów formularza.

b) przesłać wykonany przez siebie „paragon z podróży” za pomocą przygotowanego na tę okazję formularza

3. Po przesłaniu wiadomości e-mail zawierającej zgłoszenie konkursowe uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian bez porozumienia z Organizatorami.

4. Uczestnik Konkursu, wysyłając pracę, zrzeka się praw autorskich (aby Organizator na swoich łamach mógł opublikować nadesłany materiał) za nadesłane „paragony z podróży”. Uczestnik oświadcza także poprzez zgłoszenie, że nie narusza przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia „paragonu z podróży” do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia określonego w ust. 5 poniżej.

5. Poprzez nadesłanie zdjęcia do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie „paragonów z podróży” na stronie Organizatorów oraz na stronie profilu Organizatorów utrzymywanych na serwisie Facebook.com.

§4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy wzięli udział w danej edycji Konkursu.

2. Jury wskaże uczestników, których „paragony z podróży” zostaną uznane za najlepsze i którym zostaną przyznane nagrody określone w §5 ust. 1 pkt a. i d.

3. Jury spośród wszystkich nadesłanych „paragonów z podróży” wybierze 4, które uhonoruje nagrodami, o których mowa w §5 ust. 1 pkt b., c., e., f.

4. W skład jury wchodzą autorzy bloga Paragon z podróży.

5. Lista laureatów opublikowana zostanie blogu http://www.paragonzpodrozy.pl po zakończeniu trwania konkursu.

§5. Nagrody

1. Nagrody w Konkursie dla uczestników określonych w §4 ust. 2 i §4 ust. 3 zostaną przyznane w następujący sposób:

a) pierwszą nagrodą, w kategorii „Świat” jest kurs nurkowania Open Water Diver PADI (+licencja) z centrum turystyki podwodnej Nautica oraz jeden bilet na transport autokarowy tam i z powrotem zgodny z rozkładem jazdy http://www.globtourist.com/autokar-do-chorwacji.html. Nagrody zostaną przyznane osobie wybranej przez jury spośród wszystkich uczestników Konkursu,

b) drugą nagrodą w kategorii „Świat” jest album Ryszarda Kapuścińskiego „Ze Świata”

c) trzecią nagrodą w kategorii „Świat” są dwie książki o tematyce podróżniczej.

d) pierwszą nagrodą w kategorii „Polska” jest pobyt w Pensjonacie Burkaty – Białka Tatrzańska voucher ważny od 1 grudnia 2013 roku do 1 grudnia 2014 (bez Bożego Narodzenia, Sylwestra i Wielkanocy) dla 2 osób w pokoju lux na 2 noclegi, śniadania+ obiady, wejście do strefy relaks spa w godzinach 17:00-20:00 oraz 1 godz kręgielni

e) drugą nagrodą w kategorii „Polska” jest pobyt w  Hotelu „Orzeł Biały” – Szczyrk
voucher ważny do 1 sierpnia 2014 roku, dla 2 osób 4 noclegi, śniadania + obiadokolacja, dostęp do sauny

f) trzecią nagrodą w kategorii „Polska” są gadżety nocowanie.pl – Kurtka Zimowa, Czapka, Kubek Termiczny, smycz

2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

§6. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody, a także dla celów marketingowych bloga Paragon z podróży.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926. Administratorem danych osobowych są autorzy bloga Paragon z podróży.

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

§7. Przepisy dyscyplinarne

  1. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyny, w szczególności zgłoszenia, które nie zawiera opisu odbytej wyprawy, budzi podejrzenie braku autentyczności  lub narusza zasady Konkursu. Odrzucone zgłoszenia nie zostaną opublikowane na łamach bloga paragonzpodrozy.pl.
  3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora braku autentyczności nadesłanego zgłoszenia lub w przypadku stwierdzenia przez Organizatora braku autentyczności w treści zgłoszenia Organizator zobowiązuje się do niezwłocznej dyskwalifikacji zgłoszenia z udziału w Konkursie.
  4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu.
  7. Wysłanie pracy oznacza akceptację warunków Konkursu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatorów konkursu.
  8. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy słać na adres [email protected]

§8. Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.