Regulamin 3 edycji konkursu

1. Konkurs „Paragoniada – konkurs na najlepszy paragon z podróży” organizowany jest przez blog www.paragonzpodrozy.pl

ZGŁASZANIE PRAC

2. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace wykonane wyłącznie przez Uczestnika.

2.1. W zgłoszeniu należy zaznaczyć kategorię, do której praca jest zgłaszana.

2.2. Prace konkursowe należy zgłaszać do jednej z 4 kategorii – posegregowanych według kosztów odbytej podróży:

 • Do 500zł
 • 500zł – 1200zł
 • 1200zł-2000zł
 • powyżej 2000zł

3. Zgłoszenia powinny zostać wysłane poprzez przygotowany przez organizatora formularz konkursowy.

3.1. Konkursowy formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem http://paragonzpodrozy.pl/wyslij_paragon/

3.2 Wysłanie zgłoszenia do Konkursu następuje poprzez wysłanie prawidłowo uzupełnionego formularza konkursowego.

 • Paragon powinien zawierać tytuł lub nagłówek.
 • Część opisowa zawarta w Paragonie powinien zawierać ok. 2000 znaków.
 • Liczba wskazówek powinna mieścić się w granicach od 5 do 15.
 • Do każdego Paragonu należy dołączyć od 3 do 5 zdjęć dokumentujących odbytą podróż.
 • Wszystkie rubryki muszą zawierać prawdziwe dane.

3.3. Po zgłoszeniu pracy każdy prawidłowo zgłaszający otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

4.Uczestnik ma prawo nadesłać dowolną ilość zgłoszeń.

5.Dane kontaktowe zostaną użyte tylko do kontaktu z Państwem w przypadku wygrania nagrody. Dane te nie zostaną opublikowane na stronie ani przekazane osobom trzecim.

6. Termin nadsyłania zgłoszeń rozpoczyna się 25 kwietnia 2012, a kończy 30 maja 2012.

WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW

7. W każdej kategorii zostanie wyłonione podium zwycięzców.

8.Konkurs rozstrzyga jury w składzie ustalonym przez Organizatora:

Bartek Szaro – juror w kategorii do 500zł

Patryk Świątek – juror w kategorii 500-1200zł

Grzegorz Król – juror w kategorii 1200-2000zł

Tomek Michniewicz – juror w kategorii powyżej 2000zł

9. Spośród zwycięzców każdej kategorii jury wspólnie wybierze „Najlepszy Paragon z Podróży”.

NAGRODY

10. Sponsorem głównym konkursu „Paragoniada – konkurs na najlepszy paragon z podróży” jest Opodo.

11. Sponsorami konkursu są wydawnictwa Bezdroża, Otwarte oraz Znak

12. Nagrodami w konkursie są:

Pierwsze miejsce w każdej z kategorii:

 • „Tybet. Legenda i rzeczywistość” Marek Kalmus
 • „Campa w sakwach, czyli rowerem na Dach Świata” Piotr Strzeżysz
 • „W uścisku żywiołów. El Condor Rio Colca” Krzysztof Mrozowski

Drugie miejsce w każdej z kategorii:

 • „Rozbitek. Siedemdziesiąt sześć dni samotnie na morzu” Steven Callahan
 • „126 dni na kanapie. Motocyklem dookoła świata” Tomasz Gorazdowski

Trzecie miejsce w każdej z kategorii:

 • „Duchy dżungli” Janusz Kasza lub
 • „Rwący nurt historii. Zapiski o XX i XXI wieku” Ryszard Kapuściński lub
 • „Biografia pisarza” Ryszard Kapuściński

13. Nagrodą za Najlepszy Paragon z Podróży jest voucher o wartości 2500zł na bilety lotnicze ufundowany przez firmę Opodo

14. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o wygranej w konkursie drogą e-mailową.

15. Sposób dostarczenia nagród zostanie ogłoszony po rozstrzygnięciu konkursu.

PRAWA AUTORSKIE

16. Wysłanie zgłoszenia na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że:

 • Osoba nadsyłająca zgłoszenie jest jego Autorem
 • Osoby sportretowane na zdjęciach wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie również dla celów reklamowych konkursu.
 • Autor przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu
 • Autor przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu
 • Autor wyraża zgodę na publikację zgłoszenia w serwisie paragonzpodrozy.pl przez czas nieograniczony oraz nieodpłatne rozpowszechnianie zdjęć oraz treści zamieszczonych w zgłoszonej pracy przez organizatorów
 • Autor wyraża zgodę na ewentualną publikację zgłoszenia w książce
 • Autor wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883)

PRZEPISY DYSCYPLINARNE

17. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie

10.Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyny, w szczególności zgłoszenia, które nie zawiera opisu odbytej wyprawy, budzi podejrzenie braku autentyczności  lub narusza zasady Konkursu. Odrzucone zgłoszenia nie zostaną opublikowane na łamach bloga paragonzpodrozy.pl.

17.1. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora braku autentyczności nadesłanego zgłoszenia lub w przypadku stwierdzenia przez Organizatora braku autentyczności w treści zgłoszenia Organizator zobowiązuje się do niezwłocznej dyskwalifikacji zgłoszenia z udziału w Konkursie.

18.Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.

19.Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu.

20.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu.

21.Wysłanie pracy oznacza akceptację warunków Konkursu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatorów konkursu.

22. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy słać na adres [email protected]